• 85 74 83 330

Projekty dofinansowane ze środków unijnych

Dotacje na innowacje inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt „Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM” nr UDA- POIG.01.04.00-20-001/09-00 UDA- POIG.04.01.00-20-001/09-00 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Image
Image

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. na mocy umowy o dofinansowanie jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Tytuł projektu:
"Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM".
Opis projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji - IQ-BPM. Innowacyjność projektu związana jest przede wszystkim ze stworzeniem metodyki, która będzie stanowiła unikalny, a zarazem kompletny zestaw metod, jak i narzędzi wspierających. W stosunku do znanych już modeli i metodyk, będzie ona znaczącym unowocześnieniem koncepcji realizacji poszczególnych metod zarządzania procesami, wynikającym z nowych możliwości oferowanych przez prowadzone badania pierwotne i technologię.

Przewidywanymi rezultatami projektu są przede wszystkim działania związane z wprowadzeniem na rynek nowej generacji systemów procesowych, wzrost konkurencyjności oferowanych rozwiązań ProcEnt oraz rozwój komórki B+R.

Opis realizacji projektu

Pierwszy, zasadniczy etap projektu, zrealizowany został w latach 2010 – 2015. Był on związany z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie opracowania metodyki i narzędzi informatycznej realizacji procesów. W dalszej kolejności, w ramach przyjętych do realizacji prac koncepcyjnych i projektowych, opracowane zostały prototypy modeli, metod i narzędzi oraz przeprowadzono prace programistyczne mające na celu budowę modułów składowych prototypów.

Kolejny etap projektu to prace wdrożeniowo – inwestycyjne zrealizowane w roku 2015, które były związane z przygotowaniem pakietów produktów końcowych oraz opracowaniem cennika i ostatecznej oferty pakietów.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Ogłoszenia o konkursach

Brak aktualnych ogłoszeń o konkursach


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.