• 85 74 83 330

Moduł - Gospodarka odpadami

Moduł Gospodarka odpadami umożliwia


· naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
· wprowadzanie dokumentów wejściowych – deklaracji, składników do naliczenia
opłaty oraz składników ewidencyjnych np.: przydomowe oczyszczalnie ścieków;
· wyliczenie opłaty rocznej z góry z podziałem na miesięczną, dwumiesięczną,
kwartalną i półroczną oraz wyliczenie opłaty miesięcznej, dwumiesięcznej, kwartalnej
i półrocznej za każdorazowo za dany okres;
· naliczenie wymiaru masowego i po korektach oraz tworzenie różnych dokumentów
definiowalnych i utworzenie sprawozdań i zestawień;
· utworzenie sprawozdania od firm odbierających odpady komunalne oraz prowadzenie
„Rejestru działalności regulowanej”.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.